מחלקת נכסים

פעילות המחלקה
*מחלקת הנכסים עוסקת ומטפלת בכל נכסי דלא ניידי (מגרשים ומבנים) אשר
להם זיקה קניינית כלשהיא לעירייה, כגון: בעלות, חכירה, שכירות, זכויות שימוש וכיו"ב.
* פעולות טאבו הכוללות בין היתר, רישום נכסי העירייה בלשכת רישום המקרקעין )טאבו) וניהול ספר וכרטסת נכסים.
* שכירות של מבנים לצורכי העירייה: משרדי עירייה, גני ילדים וכיו"ב.
* טיפול שוטף במבנים השייכים לעירייה.
* מעורבות בפרויקטים ועסקאות בהם כלולים נכסי העירייה.
* טיפול בהסכמים (מכר, שכירות, חכירה) ואישורם, לפי הנדרש, במשרד הפנים ומינהל מקרקעי ישראל.