הנחיות ועדכונים

בישיבת מליאה מספר 201602 מתאריך 17.4.16 החלטה מליאת הועדה לאשר קריטריונים למתן היתר לשימוש חורג לגני ילדים פרטיים הפועלים באזורי מגורים
קריטריונים למתן היתר לשימוש חורג למסגרות חינוכיות פרטיות לגיל הרך

 

בישיבת מליאה מספר 201602 מתאריך 17.4.16 החלטה מליאת הועדה לאשר את מדיניות הועדה המקומית במגרשים ביעוד מגורים א'
מדיניות הוועדה המקומית במגרשים ביעוד מגורים א