טפסים

במידה ואינך יכול לצפות במסמכים הורד את ACROBAT READER

טפסי רישוי

טופס בקשה לבניית מצללה (פרגולה)
תצהיר הסכמת בעלים להסרת התנגדות לבניה
הצהרת שכן לצורך בקשת היתר בניה
הצהרה על תליית הודעה בחזית נכס
בקשה לפטור מחובה להתקין מקלט
כתב התחייבות להימנע מגרימת נזק לרכוש ציבורי
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
טופס להטמנת פסולת בנין
טופס להגשת חישובים סטטיים
הצהרת בעל היתר הבניה להעסקת קבלן רשום
הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי התכנית
בקשה לחידוש החלטה להיתר
כתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום הפקדת תכנית על גבי שלט
אתרי סילוק וטיפול בפסולת יבשה
תחנות מעבר לפסולת יבשה
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין
טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

פטור מהגשת מפת מדידה
טופס נספח יציבות - הצהרת מהנדס שלד על יציבות המבנה
בקשה להתרת שינויים בסמכות מהנדס
נסח פרסום

 

תקנה 36 - הנחיות וטפסים לבעלי הזכויות בנכס

תקנה 36 - הנחיות למסירת הודעות לפי תקנות תכנון ובניה

תקנה 36 טופס א - הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר - לפי תקנה 36ב

תקנה 36 טופס ב - הצהרת המבקש בדבר הודעה לפי תקנה 36ב שנשלחה בדואר

תקנה 36 טופס ג - הצהרת המבקש בדבר תוכן ההודעה לפי תקנה 36ד שפורסמה בעיתון

תקנה 36 טופס ד - נוסח פרסום בעיתון לפי תקנה 36ד2 לתקנות רישוי בניה

 

חוברת הנחיות לתחילת עבודות ועד לתעודת גמר

בניה רוויה

מבנה ציבור

מבנה תעשיה ומסחר

צמודי קרקע

 

 

yahud1 yahud2