טפסים

במידה ואינך יכול לצפות במסמכים הורד את ACROBAT READER

טפסי רישוי

טופס בקשה לבניית מצללה (פרגולה)
הסכמת בעלים בנכס משותף לעבודות הטעונות היתר בניה
תצהיר הסכמת בעלים להסרת התנגדות לבניה
הצהרת שכן לצורך בקשת היתר בניה
הצהרה על תליית הודעה בחזית נכס
בקשה לפטור מחובה להתקין מקלט
כתב התחייבות להימנע מגרימת נזק לרכוש ציבורי
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
טופס להטמנת פסולת בנין
טופס להגשת חישובים סטטיים
הצהרת בעל היתר הבניה להעסקת קבלן רשום
הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי התכנית
בקשה לחידוש החלטה להיתר
כתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום הפקדת תכנית על גבי שלט
אתרי סילוק וטיפול בפסולת יבשה
תחנות מעבר לפסולת יבשה
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין
טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

פטור מהגשת מפת מדידה
טופס נספח יציבות - הצהרת מהנדס שלד על יציבות המבנה
בקשה להתרת שינויים בסמכות מהנדס
נסח פרסום
 

טפסים לטופס 4 / תעודת גמר

חוברת לטופס 4 - בנייה צמודת קרקע ותוספות בניה
חוברת לטופס 4 - בנייה רוויה
אישור מורשה נגישות לטופס 4

yahud1 yahud2