נהלים

במידה ואינך יכול לצפות במסמכים הורד את ACROBAT READER

נהלי רישוי

תהליך הרישוי
דרישות מקדימות לקליטת בקשה להיתר בנייה רוויה
דרישות מקדימות לקליטת בקשה להיתר חפירה ודיפון
דרישות מקדימות לקליטת בקשה להיתר לשימוש חורג לגן ילדים
דרישות מקדימות לקליטת בקשה להיתר- מבני ציבור
דרישות מקדימות לקליטת בקשה להיתר צמוד קרקע
דרישות מקדימות לקליטת בקשה להיתר תוספת בנייה
קובץ מרפסות
פיצול צמודי קרקע

נהלי פיקוח

הנחיות ותנאים לבניית מבנים חדשים ותוספות בניה
דרישות למתן טופס 4 - בניה רוויה וציבורית
דרישות למתן טופס 4 - בניה צמודת קרקע ותוספות בניה
שלבים באישור מרחב מוגן
רשימת אתרים לסילוק פסולת
תקנות התכנון לפרגולות

 

טפסים לתחילת עבודות

נוהל עבודה

הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע

הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד הבנין

הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבניה

הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע

הצהרת אחראי לביצוע שלד הבנין

הצהרת קבלן רשום לביצוע הבניה

הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת

אישור מודד מוסמך

בקשה לאישור תחילת עבודות

 

טפסים למהלך ביצוע

דיווח אחראי לביקורת על הביצוע, עריכת ביקורת באתר בנייה

דיווח אחראי משנה על הביצוע, עריכת ביקורת באתר בנייה

בקשה לביצוע עבודות הבנייה על פי ההיתר בשלבים

 

טפסים לתעודת גמר

הצהרת עורך בקשה ראשי

הצהרת עורך משנה הנדסת מבנים

הצהרת עורך משנה נוסף

הצהרת מורשה נגישות

הצהרת קבלן רשום

הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע

 

נהלי רישוי עסקים

חוברת מידע בנושא רישוי עסקים
תהליך למתן רישיון עסק