מחלקת פיקוח על הבניה

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
דויד יצחקי מנהל מחלקת פיקוח על הבניה 03-5391275
אלון כובני מפקח על הבניה 03-5391210
שי גלר מפקח על הבניה 03-5391215

קבלת קהל בימים ראשון ורביעי בין השעות 8:30 - 12:00


מטרת המחלקה

התפקיד העיקרי של המחלקה הינו לוודא שהבנייה בעיר מתבצעת בהתאם להיתרי הבנייה שהונפקו, ועל פיהם.
המפקחים של המחלקה עורכים ביקורות באתרי בנייה באופן שוטף ומפעילים את סמכותם על מנת לאכוף את החוק. עם גמר עבודות הבנייה מאשרת המחלקה שהבנייה בוצעה בהתאם להיתר ולאחר הגשת המסמכים המתאימים, היא ממליצה בפני מהנדס העיר לחבר את המבנה לתשתיות העירוניות (מים, חשמל, גז, טלפון וכו').

פעילות שוטפת

  • דוח ביקור בשטח להיתר בניה טרם דיון בוועדה
  • ביקור באתרי בניה בכל שלבי הבניה בתחום הרשות
  • הנחיות לבניה ותנאים לביצוע מבנים ותוספות בניה
  • בדיקות והתאמתן לביצוע תוכנית ההגשה
  • בדיקה ואישורים לחיבור חשמל ותעודת גמר
  • איתור עבירות בניה ובניה ללא היתר ונקיטת אמצעים להפסקתן -צווי הפסקת עבודה מנהליים / שיפוטיים, כתבי אישום ובתי משפט
  • קבלת תלונות ציבור בנושא בניה בלתי חוקית

 

תעודת גמר

טופס 4 הינו טופס הניתן למבנה לצורך חיבור המבנה למים טלפון וחשמל (ראה נהלים וטפסים לפיקוח)
מבקשי הבקשה צריכים למלא אחר התנאים לפי חוק התכנון והבניה,היתר והתקנים המחייבים. על פי חוק ניתן לקבל טופס 4 רק לאחר שהרשות המאשרת נתנה אישור לכך.
על בעל ההיתר לקבל תעודת גמר במועדים הקבועים בתקנה 21 לתקנות תכנון ובניה ומתן היתר ותנאיו אגרות התש"מ - 1970 , תעודת הגמר תינתן במידה והבניה הושלמה בהתאם להיתר , לתנאיו , לנספחיו , לקובץ ההנחיות , ולדיני התכנון והבניה.