מערכות מידע גאוגרפיות GIS

מערכת מידע גיאוגרפית G.I.S. הינה מערכת המשמשת לאחסון, ארגון וניתוח מידע הצבור בשכבות גאוגרפיות נושאיות המקושרות לבסיס נתונים.
המערכת מורכבת ממפות רקע ובסיס נתונים המכיל את המידע הנדרש על המקום המסוים. המערכת משמשת כמרכז למידע גיאוגרפי הנדסי והוקמה בשנת 2008 במסגרת אגף הנדסה המערכת מאפשרת שליפת נתונים מבסיס הנתונים האלפא נומרי והגראפי.
 
אחראי המחלקה: ליאור המר 03-5391251

המדור אחראי לאיסוף הטמעה ועדכון נתונים במערכת ה GIS על פי השכבות המפורטות להלן וכן מקיים ביקורת על הקליטה והעל השכבות הגיאוגרפיות.

ייעודי קרקע

המערכת מציגה את תוכניות בנין העיר ואת הקומפילציה של זכויות הבניה הנובעות מתוכניות אלו. מפת ייעודי הקרקע מציגה את יעוד החלקה על פי התכנית האחרונה שקובעת את ייעודה.

גושים וחלקות

המערכת מציגה את הגושים והחלקות של העיר יהוד מונוסון. שיכבה זו המוצגת במידע הגיאוגרפי נרכשה מהמרכז למיפוי ישראל בשכבה אחת ברשת ישראל החדשה.
הגושים והחלקות המוצגים במידע הגיאוגרפי הינם מעודכנים לשנת 2006 - 2007.

כתובות

המערכת מציגה את כתובות המבנים שבעיר.

תוכניות

המערכת מציגה את גבולות תוכניות בנין העיר המאושרות.

מיפוי פוטוגרמטרי

מיפוי פוטוגרמטרי הוא מיפוי מצב קיים של העיר שמתבצע מתוך תצלומי אויר. המיפוי ממוחשב בשכבות וכולל את שכבת הבתים, הגדרות, הכבישים, הכתובות ומספרי הבתים. המיפוי מקושר לרשת קואורדינאטות ארצית ומשמש שכבת בסיס לתכנון עירוני. המיפוי בוצע בשנת 2002, בקנה מידה 1:500 בשיתוף עם חברת חשמל ובזק.

תכניות בנין עיר סרוקות

כל תכניות בנין עיר (תבעות) נסרקו המידע כולל תשריט הת.ב.ע וכן תקנון. קיימת אפשרות לראות את הת.ב.ע המבוקשת על רקע גושים חלקות וכן על גבי שכבות נוספות.

אורטופוטו

מיפוי אורתופוטו - צילום מיושר מתצלומי אוויר שהעירייה מבצעת מידי שנה לצרכים תכנוניים האורתופוטו של העיר יהוד מונוסון המוצג באתר ההנדסי במידע גיאוגרפי הינו מתאריך דצמבר 2007.

המערכות האלפא נומריות

מערכות אלו מהוות את בסיסי הנתונים הנמצאים ברקע של המערכות הגאוגרפיות.

מערכת יעודי קרקע

המערכת מנהלת את זכויות הבניה הנובעים מתוכניות בנין העיר. באמצעותה ניתן להפיק דף מידע לאזרח שבו מוצגות כלל זכויות הבניה לגוש חלקה, וכן את כל רשימת תכניות בנין עיר התקפות לחלקה.
 
טל: 03-5391251
פקס: 03-5391229