הנחיות לפטור מהיתר

טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

ניתן לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת המייל davidy@ye-mo.org.il

הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים או באמצעות טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר.

לחץ כאן לתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד – 2014

לחץ כאן למסמך המפרט את העבודות והמבנים הפטורים מהיתר בטבלה נוחה לשימוש.

לחץ כאן למדריך אודות עבודות הפטורות מהיתר בנייה.

קובץ התקנות

עדכון תקנות הפטור

להלן רשימה חלקית של העבודות הפטורות מהיתר:

סוג העבודה

תנאים לפטור

אופן הדיווח ואישורים נדרשים

גדרות ושערים

·      גובה הגדר אינו עולה על 1.5 מ' מפני הקרקע משני צידי הגדר

·      גובה קיר תמך לא יעלה על 1 מ'. הקמתם איננה בחזית המגרש הפונה לרחוב או לשטח ציבורי פתוח.

 

הקמת מצללה

(פרגולה)

·      ניתן לחרוג מעבר לקו הבניין, עד 40% מרוחב המרווח שנקבע (מרווח – השטח שבין גבול המגרש לקווי הבניין)

·      שטחה אינו עולה על 50 מ"ר או על רבע משטח הקרקע הפנוי ממבנים או הגג- הכל לפי הגדול ביותר;

·      לא ניתן לבנות בפטור מהיתר מצללה עם קירוי כלשהו (רעפים או לוחות או כל חומר אטום אחר)

·      לא תחרוג מעבר לגובה הקומה הבנויה (גובה תקרת הדירה או רצפת הדירה שמעל)

·      בדירות גג/פנטהאוז/דירות מדורגות בבניין משותף:

·      בצמוד לחלקים הבנויים של המבנה כך שיהווה חלק אינטגרלי ובנסיגה של 2 מ' ממעקה הגג בכל היקף הגג.

·      הפטור לא יחול על פרגולה במרפסת בניין מגורים משותף שאינה מרפסת גג.

הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה וכן כי כשל מבני במצללה לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

גגונים וסככות 

·      מחובר בלפחות אחת מפאותיו למבנה.

·      לא יבלוט מקיר המבנה יותר משני מטרים;

·      נבנה מחומרים קלים.

·      תותר הקמת גגונים בבניה במגרשים של יחידות דיור צמודות קרקע בלבד

·      הגגון יותקן מעל לדלת/פתח כניסה למבנה בבניה של מגורים (צמודי קרקע בלבד) או מעל למסתור כביסה.

·      רוחבו של הגגון לא יעלה על כפל רוחבה של הכניסה מתחתיו

·      הגגון לא יבלוט, בכל מקרה, מעבר לקווי הבניין שנקבעו בהיתר/בתכנית

·      הגגון ייבנה מחומרים קלים כגון עץ, אלומיניום או חמר פולימרי ושילוביהם בלבד

בבניה רוויה:

·      ניתן יהיה להוסיף גגון בתחום המבנה, שישמש להגנה מפני הגשם מעל למסתורי כביסה, לכיסוי מזגנים או לכיסוי מערכות טכניות, ובתנאי שלא יחרוג מקונטור המבנה ושלא יופנה לחזית הראשית

·      שטח הגגון הנ''ל לא יעלה על 6 מ''ר.

גגון ששטחו עולה על 20 מ"ר -

הודעה לרשות הרישוי בתוך 45

ימים ממועד ביצוע העבודה.

אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון ויציבותו.

הקמת שלט

שטחו אינו עולה על 2.1 מ"ר ומשקלו אינו עולה על 20 ק"ג

 

הקמת סגירה עונתית

·       הסגירה העונתית עשויה חומרים קלים, ומגנה על היושבים בבית אוכל מפני השפעת מזג האוויר בחלק מחודשי השנה.

·       בתחום המגרש או ברחוב.

·       קיימות הוראות לפי חוק עזר או לפי תנאי רישיון עסק בדבר תקופת הצבת המיתקן.

יש להעביר לאגף ההנדסה תכנית של הסגירה העונתית, עם מידות, לרבות סימון המדרכה המראה כי נותר לפחות מעבר של 5.2 מ', כולל חזית, חתך הסגירה ומפרט החומרים.

מחסן

הקמת מחסן אחד לכל יחידת דיור.

·      מחומרים קלים בלבד

·      גודלו אינו עולה 6 מ"ר וגובהו אינו עולה על 2.05 מ'.

·      מטרים; היה המחסן בעל גג משופע, לא יעלה גובהו על 2.4 מ'.

·      הוא לא יחובר לתשתיות לרבות מים וביוב,חשמל;

·      לא יוקם המחסן בשטח המיועד בהיתר לחניה,

·      ולא יוצב במרפסת לא מקורה בחזית קדמית

 

הודעה לרשות הרישוי, תוך 45

יום מיום הקמת המחסן

ביצוע עבודות

פיתוח - כולל

מסלעה, חיפוי

קרקע וריצוף חצר

·      עבודות הפיתוח אינן כוללות מסלעות או קירות פיתוח בגובה העולה על 1 מטר ואינן פוגעות בניקוז הקיים.

·      המסלעות וקירות הפתוח מיועדים ליישום צומח ונוף בלבד;

 

שיפור נגישות

·      ביצוע דרך גישה או כבש המיועדים לגשר על הפרש גובה שאינו עולה על 1.2 מטרים פטור מהיתר

 

הריסה

·      הריסתו או פירוקו של מבנה הפטור מהיתר לפי תקנות אלה

 

הודעה על הריסת מבנה או פירוקו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד הביצוע ויצורף לה אישור על פינוי הפסולת לאתר לסילוק פסולת בניין או לטיפול בה.