תהליך הרישוי

שלב ראשון - תיק מידע להיתר

בקשה לתיק מידע להיתר תוגש דרך מערכת רישוי זמין על ידי עורך בקשה מוסמך (אדריכל/מהנדס/הנדסאי).
על מנת לעמוד בתנאים מוקדמים יש לצרף לבקשה למידע:

  • פרטים מזהים (כתובת, גוש, חלקה, פרטי עורך הבקשה, פרטי מבקש המידע, מהות הבקשה)
  • קובץ מפת מדידה להיתר חתום בחתימה אלקטרונית על ידי מודד מוסמך מעודכן עד שנה ממועד הגשת הבקשה.
    נא לשים דגש במפת המדידה על: קווי בניין בצבע אדום, קווי חלקה בצבע כחול, כיתוב "לא נכלל בבקשה" על בתים סמוכים/צמודים, רוזטות, הפקעות, עצים בוגרים, שוחות ביוב, אבן שפה, ארון חשמל, עמודי חשמל. נהלי עריכת מפת מדידה מפורטים בהמשך.
  • 4 תמונות עדכניות המראים את המגרש והבנוי עליו מכל החזיתות בציון מועד הצילום. לא יתקבלו תמונות מאתרי מיפוי באינטרנט.
  • תכנית העמדה על גבי תכנית המדידה, בכל בקשה של תוספת או בניה חדשה. בקשה שלא תכלול תכנית העמדה תוחזר לעורך.
  • אישור תשלום אגרת מידע להיתר - ניתן לשלם את אגרת תיק המידע בלינק הבא

לבירורים: ניתן לפנות למידענית לבירור- 03-5391213
קבלת קהל בימים ראשון ורביעי 8:30-12:00 וביום שני 16:00-18:00

או במייל linoyb@ye-mo.org.il

תיק מידע להיתר שלם וחתום ימסר עד 30-45 ימי עסקים מרגע עמידה בשלב תנאים מוקדמים.


פטור ממפת מדידה

לצורך בקשה לפטור ממפת מדידה, על עורך הבקשה למלא טופס פטור ממפת מדידה ולהגיש למחלקת הנדסה בטרם הגשת הבקשה למידע במערכת רישוי זמין. הוועדה תשלח מפקח מטעמה לבדוק האם הבקשה לפטור עומדת בקריטריונים לפטור.
טופס הפטור בצירוף דו"ח פיקוח יועבר לאישור המהנדסת. הפטור יינתן עפ"י שיקול דעתה של מהנדסת העיר.
במידה והבקשה אושרה, ניתן לפתוח בקשה למידע במערכת רישוי זמין ובמקום מפת מדידה, לצרף את טופס הפטור.

תוקף המידע להיתר הוא שנתיים מיום מסירתו למבקש הבקשה.

הנחיות לעריכת מפת מדידה להיתר

כללי: 

חוקים תקנות והנחיות

הנחית מנהל המרכז למיפוי ישראל להכנת מפה להיתר בניה

מפרט לקובץ מיפוי הנדסי (דף אינטרנט)

מפת מדידה לדוגמא - נא להגיש בפורמט זה בלבד!

מפרט לאומי לקובץ מיפוי

שער המידע לרישוי ולבנייה

 

שלב שני - בקשה להיתר

תשלום פיקדון 20% מאגרת הבניה המוערכת:

יש לפתוח בקשה לרישוי הזמין ובמקום של הזנת קבלת הפיקדון- יש להזין מסמך PDF  הכולל:
"נא לשלוח פיקדון" , יש לציין מס' משלם ארנונה במסמך זה.
הפיקדון ישלח בבדיקת תנאי הסף של הבקשה

תנאים מוקדמים להגשת בקשה להיתר

עורך הבקשה יעלה את הבקשה במערכת רישוי זמין על בסיס תיק המידע שנמסר לו.
על מנת לעמוד בדרישות סף להגשת בקשה להיתר, על עורך הבקשה לצרף את המסמכים הנדרשיםעל פי תיק המידע.
לאחר עמידה בתנאים מוקדמים במערכת רישוי זמין יש להביא לוועדה תיק ורוד ובו המסמכים והתכנית שהוגשו במערכת בעותק מודפס בצירוף תיק המידע .
הבקשה בצירוף המסמכים ימסרו לבודקי ההיתרים, חדר 251, בימי קבלת קהל - ימים א' ו ד' 08:30-12:00ויום ב' 16:00-18:00

אסנת רוזן - בודקת היתרים 03-5391601 osnatr@ye-mo.org.il

 

במידה והבקשה להיתר כוללת הקלות:

על עורך הבקשה להגיש את כל המסמכים הנדרשים (פרט לחתימת מנהל מקרקעי ישראל, הנדרשת רק לאחר אישור התכנית בוועדת המשנה) על מנת לעמוד בתנאי הסף לקליטת הבקשה במערכת רישוי זמין. בסיום בדיקה מקדימה (10 ימים) תסורב הבקשה לצורך ביצוע פרסום. את נוסח הפרסום יקבל העורך מהוועדה.
בתום תקופת הפרסום (15 יום) וקבלת חומר הפרסום בוועדה, יגיש עורך הבקשה את הבקשה להיתר בשנית במערכת המקוונת. המשך תהליך הבקשה להיתר כסדרו - דיון בוועדת משנה.